preloader logo

Informace o Objednání a o zpracování a ochraně osobních údajů


I. Objednávka a uzavření Smlouvy

Klient prostřednictvím Aplikace BOŽÍ ÚKLID nebo jiným způsobem umožňujícím provést Objednávku na www.boziuklid.cz zašle Objednávku služeb. BOŽÍ ÚKLID následně zašle potvrzení, že Objednávku obdržel. . Každá Objednávka je ze strany BOŽÍ ÚKLID bezprostředně po odeslání převzata a zpracována. Vyřízení Objednávky bude následně probíhat formou e-mailové komunikace/prostřednictvím sms nebo Aplikace BOŽÍ ÚKLID. Klient je poté informován prostřednictvím jím sděleného emailového kontaktu nebo Aplikace BOŽÍ ÚKLID o dostupnosti Služeb a Klientovi je s informací o dostupnosti Služeb zaslána časová Nabídka, na vyžádání také včetně předpokládané kalkulace Ceny Služeb určené odhadem dle poptávaného rozsahu Služeb, společně se Specifikací služeb. Jinak orientačně slouží jako cenová nabídka příklad nacenění Služeb v sekci "Ceník" na Stránkách www.boziuklid.cz. Odešle-li Klient Objednávku v Aplikaci BOŽÍ ÚKLID a aktivně proklikem k tomu v určeném poli potvrdí seznámení se s obsahem VOP, má se za to, že souhlasí s těmito VOP. K samotnému uzavření Smlouvy dochází potvrzením Objednávky ze strany BOŽÍ ÚKLID. . Nejpozději je Smlouva uzavřena okamžikem, kdy Pracovník BOŽÍ ÚKLID započne s poskytováním Služeb. Klient má možnost jednostranně zrušit nebo změnit Objednávku před jejím vyřízením pouze po výslovné dohodě s BOŽÍ ÚKLID, nejpozději však 24 hodin před termínem objednané Služby. Pokud dojde ke zrušení později než 24 hodin před termínem objednané Služby, nebo pokud bude Pracovníkům z jakéhokoliv důvodu ze strany Klienta znemožněno poskytnout objednanou Službu, Klient je povinen uhradit Službu i přes to, že nebyla poskytnuta. BOŽÍ ÚKLID upozorňuje Klienty, že v takových případech vznikají BOŽÍ ÚKLID značné náklady, které je nutné pokrýt. S ohledem na uvedené bude v takovém případě Klientovi zaslána faktura k úhradě objednané Služby.


II. Předmět, doba plnění a trvání Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek BOŽÍ ÚKLID k provedení Služeb v objednaném rozsahu a závazek Klienta tyto Služby akceptovat a převzít a zaplatit za ně ujednanou Cenu.
Předmětem Smlouvy je i dodávka Božích prostředků, není-li dohodnuto jinak. Klient zajistí přístup do Úklidových prostor ve smluveném termínu Úklidového dne a následující funkční vybavení:.

Vysavač
Smeták
Smetáček a lopatka
Mop
Kbelík
Tekoucí voda
Případně další předměty a vybavení potřebné pro poskytnutí objednaných Služeb, vyjma čistících prostředků

V případě porušení povinnost zajistit přístup do Úklidových prostor v termínu a zajištění výše uvedeného vybavení a s tím související nemožnosti Služby poskytnout, je BOŽÍ ÚKLID oprávněn účtovat Klientovi smluvní pokutu ve výši ceny Služeb dle Nabídky. BOŽÍ ÚKLID započne s poskytováním Služeb v termínu sjednaném v Aplikaci BOŽÍ ÚKLID.
Smlouva se sjednává na dobu provedení sjednaného typu Služeb.


III. Cena Služeb a účtování, platební podmínky

Cena Služeb se stanoví dohodou Smluvních stran a je uvedena v cenové kalkulaci obsažené v Nabídce. Takto stanovená Cena je ze strany BOŽÍ ÚKLID stanovena dle typu objednaných Služeb a velikosti Úklidového prostoru. Stanovená cena může být jednostranně změněna dle reálné náročnosti Služeb oproti obvyklé náročnosti. Na navýšení předpokládané Ceny bude Klient upozorněn před započetím poskytování Služeb, pokud je to možné odhadnout předem. Pokud se větší míra práce objeví až během úklidu, bude přiměřeně navýšena po úklidu dle reélně opdvedené práce. Pokud Klient navýšení neodsouhlasí, nebo pokud nestanoví priority Služeb v Úklidových prostorách, určí priority Služeb Pracovník. Neprovedené práce v takovém případě nemohou být předmětem reklamace ze strany Klienta.

Klient je povinen zajistit převzetí Služeb vždy bezodkladně po jejich provedení a/nebo zadat instrukce ohledně uložení klíčů nebo jiných prostředků vstupu do Úklidového prostoru.

Klientovi budou účtovány i řádně odvedené vícepráce, pokud byly objednány. Vícepracemi se rozumí odpracované hodiny nad rámec specifikace úklidových prací, popř. čas strávený na cestě mimo Prahu, pokud byla dohodnuta.

Změny, zúžení či rozšíření poskytovaných Služeb dle Specifikace úklidových prací mohou být v návaznosti na potřeby Klienta a provozní možnosti BOŽÍ ÚKLID měněny prostřednictvím Aplikace BOŽÍ ÚKLID nebo způsobem komunikace mezi stranami, který mezi sebou strany využívají.

Daňový doklad je Klientovi zasílán výhradně elektronicky po zaplacení a to na emailovou adresu sdělenou Klientem. Daňový doklad může být vystavován též v měsíčním režimu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Jinou zasílací adresu, periodu fakturace nebo způsob placení lze sjednat na základě žádosti Klienta a tato skutečnost a přesné podmínky budou zapsány ve Specifikaci Služeb.

V případě, že bude mezi Klientem BOŽÍ ÚKLID domluvena fakturace s určitým termínem splatnosti, Klient se zavazuje fakturu ve lhůtě splatnosti uhradit. Pro případ prodlení s úhradou faktury se zavazuje zaplatit BOŽÍ ÚKLID smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení; tím není dotčen nárok na náhradu škody prodlením způsobenou. V případě prodlení může BOŽÍ ÚKLID Klientovi zaslat upomínku, první upomínka není zpoplatněna. Za každou další upomínka nebo výzvu k úhradě BOŽÍ ÚKLID účtuje Klientovi paušální náhradu škody ve výši 500,-Kč bez DPH.

Osobní údaje a jejich ochranaJelikož je pro nás, Boží úklid s.r.o., IČO: 08026092, se sídlem Na Moráni 3, Mové Mšsto, 128 00 Praha 2 (dále také jako „Správce“), ochrana Vašich osobních údajů důležitá, budeme se řídit následujícími zásadami, abychom dosáhli jejich nejvyšší možné ochrany. Naše společnost se zabývá zejména touto činností a poskytováním následujících služeb:

- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
- Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Při poskytování našich služeb nám sdělujete své osobní údaje, a proto se níže budete moci seznámit s bližšími informacemi o našem zpracováni těchto Vámi poskytnutých údajů.

Toto prohlášení a následné zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení může být z naší strany měněno, a to zvláště v případě změn v příslušné právní úpravě vztahující se k ochraně osobních údajů, proto doporučujeme sledovat na našich webových stránkách eventuální aktualizace tohoto prohlášení.

Své osobní údaje nám sděluje dobrovolně, za účelem využívání našich služeb. Bez poskytnutí osobních údajů Vám naše služby poskytnou nemůžeme, neboť hlavním účelem zpracování Vašich osobních údajů je uzavření smlouvy a ktomu musíme Vaše osobní údaje znát. Nejprve bychom Vám rádi vysvětlili některé základní pojmy, které Vám pomohou lépe pochopit následující text tohoto Prohlášení.

Osobní údaj

„Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“ Zvláštní kategorie osobních údajů
„Jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.“

Subjekt údajů

„Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.“

Správce osobních údajů

„Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá“

Zpracovatel osobních údajů

„Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.“

Zpracování osobních údajů

„Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.“

Jak a k jakému účelu údaje zpracováváme

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme na základě zákonného důvodu dle článku č. 6 GDPR odst. 1. písm b), a to pokud je zpracování nezbytné pro plnění ze smlouvy nebo dle písm. c) pro splnění zákonné povinnosti. Dále také dle písm. a) na základě Vašeho poskytnutého souhlasu se zpracováním těchto údajů v případě, kdy oprávněné zájmy dle výše uvedeného ustanovení jako zákonný důvod zpracování nedostačují nebo se jedná o zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Takových případů se ale v našem smluvním vztahu může vyskytnout jen naprosté minimum.
Vámi poskytnuté osobní údaje používáme vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje poskytnuty a o tomto účelu Vás vždy transparentně informujeme. Zpracování osobních údajů je prováděno za účelem poskytnutí služeb Správcem na základě Vaší poptávky či naplnění smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů.
Zpracování Vašich osobních údajů je v této souvislosti prováděno též za účelem zápisu do databáze zákazníků, kterou vedeme, a za účelem možnosti zasílání informací o našich službách či nabídkách nebo newsletterů.  

Jaké údaje zpracováváme

V rámci poskytování našich služeb zpracováváme následující osobní údaje:

a. oslovení /titul
b. jméno a příjmení
c. kontaktní adresa
d. e-mailová adresa
e. telefonní číslo (nebo čísla, pokud nám je sdělíte)
f. datum narození
g. IP adresa
h. informace o nemovitosti
i. bankovní spojení
s. další relevantní informace, které nám poskytnete v rámci našeho smluvního vztahu

Doba uchování osobních údajů

Údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro účely plnění ze smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností či ochraně našich práv (zpravidla po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Údaje poskytnuté na základě souhlasu subjektu údajů budou uchovávány po dobu uvedenou v souhlasu. Pokud využijete své právo být zapomenut nebo odvoláte případně poskytnutý souhlas, budou údaje samozřejmě uchovány po dobu kratší.

Předávání údajů

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, nezveřejňujeme a neposkytujeme jiným osobám s výjimkami popsanými v těchto Informacích o zpracování a ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout 
– našim dodavatelům, kteří pro nás zajišťují služby, jako například dodavatelům informačního systému a poskytovatelům souvisejících služeb v otázkách týkajících seposkytování našich služeb– našim poradcům v oblasti mzdových, účetních, právních a daňových služeb


Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje budou kromě výše uvedených příjemců zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům dochází pouze v minimálně míře a všechny zpracovatelské vztahy jsou založeny na smlouvách o zpracování, ve kterých se naši zpracovatelé zaručili přijmout taková opatření, kterými zajistí stejnou míru zabezpečení osobních údajů, jakou poskytuje naše společnost. Informace o společnostech, které pro Správce zpracovávají osobní údaje nebo provádějí marketingové průzkumy, je možné získat na adrese Správce.

Obchodní sdělení, přímý marketing

Dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, je nám umožněno Vámi poskytnuté údaje využít k přímému marketingu v rámci našeho již existujícího smluvního vztahu, a to i bez výslovného souhlasu. Tato marketingová sdělení se budou týkat pouze našich obdobných produktů a služeb. Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti dalšímu zpracování za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Zabezpečení

Abychom dosáhli té nejvyšší možné míry ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů, využíváme určité technologie a administrativní, technická a fyzická opatření. I přesto, že se snažíme maximálně ochránit Vaše osobní údaje před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním, nikdy není možné zajistit 100% kontrolu. Proto Vás budeme v případě jakýchkoliv incidentů, které dosáhnout určité míry rizika, bezprostředně informovat.

Práva subjektů osobních údajů

Abychom ctili zásadu transparentnosti zpracování osobních údajů, rádi Vám na níže uvedených kontaktních údajích poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
V první řadě tak máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Toto právo především spočívá v získání potvrzení, že osobní údaje o vás zpracováváme a dále právo na určité informace, jako je účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, plánovaná doba jejich zpracování atd. Pokud to bude ze zákona možné, máte právo změnit nebo provést opravu osobních údajů, které o Vás uchováváme. Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě Vašeho souhlasu, máte právo toto zpracování omezit nebo tento souhlas kdykoliv odvolat. Máte rovněž právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu. Také máte právo na kopii osobních údajů, které o Vás vedeme, včetně jejich zdrojů, účelů a metod zpracovávání, elektronických rozhodování a subjektů, s nimiž Vaše údaje sdílíme. Informace, které požadujete, se Vám budeme snažit v přiměřené době zpřístupnit. V závislosti na tom, jaké informace budete požadovat, Vám v rozsahu povoleném platnými zákony můžeme účtovat menší poplatek. Za podmínek stanovených právními předpisy máte rovněž právo na přenositelnost osobních údajů Máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s platnými předpisy, máte právo vznést námitku proti zpracování a dále i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

V případě dotazů, stížností, připomínek nebo uplatnění práv subjektů údajů nás kontaktujte skrze kontaktní formulář na našich webových stránkách www.boziuklid.cz , na adrese Na Moráni 3, Mové Mšsto, 128 00 Praha 2, telefonním čísle +420 777 360 519 nebo na emailové adrese: info@boziuklid.cz.


boží uklid praha